NADZOR I TEHNOLOGIJA

- izrada planova zavarivanja
- izrada planova kontrole zavarivanja
- izrada tehnoloških postupaka
- periodično ispitivanje objekata u eksploataciji
- nadzor kod izrade i montaže zavarenih konstrukcija
- provjera (atestacija) postupaka zavarivanja
- izrada projektne dokumentacije i ispitivanje
  posuda pod tlakom
ZAVOD ZA ZAVARIVANJE I T0PLINSKU TEHNOL0GIJU d.o.o.
HRVATSKA - 10000 ZAGREB , Ulica grada Vukovara 68.
Global Video Marketing
Tel./fax.: 611 98 82, 611 98 83; E-mail: zztt@zg.t-com.hr
Žiro račun: 2503007-1100007029 , OIB: 03045687053
Copyright © 2011 by "zztt"    •    All Rights reserved    •    E-Mail: zztt@zg.t-com.hr